Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
• Momentum Mediation: de opdrachtnemer en gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. Momentum Mediation is de handelsnaam van D. Rooijakkers-Smeets, haar vertegenwoordigers en gecontracteerden.
• Opdrachtgever: de natuurlijke – en/of rechtspersoon voor wie Momentum Mediation zich inspant om de afgesproken diensten te verlenen.
• Honorarium: de financiële vergoeding die Momentum Mediation voor uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever is overeengekomen.
• ADR-register: ADR register is onderdeel van Global Network Group. ISO 9001 gecertificeerd sinds april 2008.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten strekkend tot het verlenen van diensten door Momentum-Mediation, en/of door degenen die van Momentum Mediation werkzaam zijn aan de opdrachtgever, en voorts op alle diensten die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden.
2. Op alle door Momentum Mediation uitgevoerde mediations zijn de gedragsregels voor ADR practitioners van toepassing als ook de klachten- en geschillenregeling.
3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door Momentum Mediation niet aanvaard.
4. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3. Overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand indien er mondeling of schriftelijk overeenstemming is over de te verlenen diensten.
2. Indien geen schriftelijke overeenkomst is gesloten wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen als Momentum Mediation met de door de opdrachtgever opgedragen diensten feitelijk een aanvang heeft gemaakt.

Artikel 4. Honorarium
1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de opdrachtgever het honorarium verschuldigd, vermeerderd met de wettelijke omzetbelasting. Indien geen honorarium is overeengekomen, gelden de tarieven als vermeld op de website van Momentum Mediation.
2. Het honorarium wordt maandelijks achteraf aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij hierover nadere afspraken worden gemaakt. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.
3. Bij gebreke van tijdige betaling is Momentum Mediation, zonder verdere ingebrekestelling, gerechtigd over het uitstaande factuurbedrag de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten van 10% van het factuurbedrag aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Ingeval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen, kan Momentum Mediation haar diensten opschorten of staken. Momentum Mediation is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting of staking van haar diensten op deze grond.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
1. Momentum Mediation kan in overleg met opdrachtgever derden voor bepaalde werkzaamheden inschakelen. De kosten daarvan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Momentum Mediation is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden.
2. De opdrachtgever vrijwaart Momentum Mediation van alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van Momentum Mediation en/of één van haar medewerkers.

Artikel 6. Verhindering
1. Bij verhindering dient de opdrachtgever een gemaakte afspraak tot het verrichten van diensten door Momentum Mediation (zoals een mediation sessie, gesprek of bijeenkomst) uiterlijk 24 uur van te voren te annuleren.
2. Indien opdrachtgever een gemaakte afspraak niet 24 uur van te voren annuleert, brengt Momentum Mediation het honorarium vermeerderd met de wettelijke omzetbelasting in rekening.

Artikel 7. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Momentum Mediation is het Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen over de uitvoering van de overeenkomst zullen eerst met mediation gepoogd te worden opgelost, alvorens deze voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Opgemaakt te Gemert, december 2020.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

    • Diane Rooijakkers-Smeets
    • Mickershof 25, Gemert
    • E: diane@momentum-mediation.nl
    • M: 06-24251269