Privacy

PRIVACYVERKLARING Momentum Mediation
VERSIE: december 2020

Algemeen
We zijn ons bewust dat onze organisatie persoonlijke en vertrouwelijke
informatie verzamelt. We rekenen het tot onze taak en zorg om hierin uw
privacy te garanderen. Via deze Privacy Verklaring informeren wij u hoe we
hieraan vorm en inhoud geven, hoe wij werken, welke informatie we waarom
verzamelen en hoe we hiermee uw bezoekers- en klantervaring beogen te
verbeteren.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de diensten van Momentum Mediation.
Wij wijzen u erop dat Momentum Mediation niet verantwoordelijk is voor privacy beleid
van andere websites en bronnen.
Op basis van het privacy beleid respecteert Momentum Mediation de privacy van al
haar website gebruikers en cliënten. Alle verkregen informatie wordt
vertrouwelijk behandeld.

Toestemming
Iedere (kandidaat) cliënt/opdrachtgever is op basis van de aan ons verstrekte
opdracht automatisch akkoord met/stemt in onze algemene voorwaarden en
deze Privacy Verklaring.
Iedere bezoeker van deze website gaat automatisch akkoord met onze
algemene voorwaarden en deze Privacy Verklaring.

Gebruikmaken van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor mediation vragen wij u om
persoonlijke en bedrijfsgerelateerde informatie. Deze informatie wordt
uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de afgenomen dienst(en). Alle
informatie wordt opgeslagen op de beveiligde servers van Momentum Mediation of
van 1 van onze contractpartners. Momentum Mediation zal deze informatie
niet koppelen aan of gebruiken in combinatie met andere informatie waarover wordt beschikt.

Type informatie en dossiers
Momentum Mediation verzamelt informatie met betrekking tot het uitvoeren van een
ADR opdracht, waaronder begrepen bemiddeling, bindend advies
(niet-bindend advies), conflict coaching, mediation, onderhandeling, iedere
andere vorm van ADR alsmede hybride varianten.
Hierbij worden twee informatie typen en dossiers onderscheiden, namelijk:
• (1) cliënt informatie bedoeld voor het (kandidaat) ADR cliëntdossier en
• (2) proces/procedure informatie bedoeld voor het ADR proces/procedure
dossier.
Momentum Mediation beheert de beide informatie typen / dossiers op beveiligde
servers.

ADR cliëntdossier
Momentum Mediation houdt van iedere (kandidaat) cliënt een cliënt dossier.
Dit dossier bevat:
• Gegevens van het bedrijf of de locatie waar de zakelijke activiteiten feitelijk
worden uitgevoerd, waaronder: NAW gegevens, bedrijfsregistratie
gegevens, volmachten, machtigingen, factuurinformatie;
• Gegevens van de natuurlijke persoon, waaronder: NAW gegevens, ID
gegevens, geboortegegevens, huwelijkse staat, volmachten, machtigingen,
factuurinformatie;
Cliënten kunnen gegevens in het cliëntdossier niet zelf beheren.
Het cliëntdossier is niet openbaar.

Indien de opdracht wordt beëindigd door de cliënt of Momentum Mediation, of beiden,
wordt het cliëntdossier voor 5 jaar bewaard, tenzij de cliënt om
verwijdering verzoekt.

ADR procedure dossier
Momentum Mediation houdt van ieder(e) uitgevoerd(e) ADR procedure een
ADR procedure dossier.
Dit dossier bevat:
• Alle online/offline documenten,
zoals:
start- en slotdocument, overeenkomsten, verslagen, notulen, aantekeningen,
notities, brieven, faxberichten, e-mailberichten, correspondentie, facturen,
alle andere/overige documenten m.b.t. dit proces/deze procedure;
• Gegevens m.b.t. de opdrachtgever(s), deelnemende partijen, ingeschakelde
derden, zoals adviseurs, consultants, juristen, advocaten, notarissen,
accountants, overige personen, bedrijven of organisaties voor zover
betrokken bij deze procedure,waaronder:
• Indien zakelijk: gegevens van het bedrijf, inbegrepen: NAW
gegevens, bedrijfsregistratie gegevens, volmachten,
machtigingen, factuurinformatie;
• Indien natuurlijk persoon: gegevens van de natuurlijke persoon,
inbegrepen: NAW gegevens, ID gegevens, geboortegegevens,
huwelijkse staat, volmachten, machtigingen, factuurinformatie.

Een procedure dossier is niet openbaar.
Een procedure dossier is vertrouwelijk. Het uitvoeren van audits door
bevoegde autoriteiten en toezichthouders is toegestaan.
Een procedure dossier wordt na beëindiging van de mediation voor 5 jaar aangehouden,
ongeacht de reden van de beëindiging.
Na de beëindiging van de opdracht kunnen de deelnemende
opdrachtgevers/cliënten gezamenlijk verzoeken om het verwijderen van het
procedure dossier. Momentum Mediation kan toestemming onthouden indien
hiertoe aanleiding bestaat of indien de wet of een bevoegde autoriteit dit
verlangt; in voorkomend geval is Momentum Mediation gehouden verzoekers
dienaangaande te informeren. Onder alle omstandigheden dienen de
verzoekers Momentum Mediation te vrijwaren van aansprakelijkheid indien het
verwijderingsverzoek wordt toegewezen.

Communicatie
Aan ons verstuurde correspondentie, in welke vorm dan ook, kan worden
worden bewaard en opgeslagen. Soms wordt u gevraagd hierbij persoonlijke
informatie aan te leveren die verband houdt met het onderwerp van de
correspondentie. Op deze manier is mogelijk uw correspondentie procesmatig
en inhoudelijk correct af te behandelen. Alle informatie wordt opgeslagen op
beveiligde servers van Momentum Mediation of van 1 van onze contractpartners.
Momentum Mediation zal deze informatie niet koppelen aan of gebruiken in
combinatie met andere informatie waarover wordt beschikt.

Cookies
Momentum Mediation verzamelt informatie met als doel de bezoekers en gebruikers
van de website beter te begrijpen en van dienst te kunnen zijn. Deze website
maakt gebruik van "cookies" zodat kan worden geanalyseerd hoe bezoekers
de website gebruiken. De via "cookies" verkregen informatie kan worden
doorgeleid of opgeslagen op beveiligde servers van Momentum Mediation of 1 van
onze contractpartners. We gebruiken de verkregen informatie om uw website
bezoek te evalueren, om (management) rapportages te maken en u
gerelateerde diensten en producten aan te bieden.

Gebruik
Wij gebruiken de verkregen informatie niet voor andere doeleinden zoals
beschreven in dit privacybeleid tenzij we hiervoor separaat uw toestemming
hebben verkregen.

Intern gebruik
De informatie wordt intern binnen Momentum Mediation gebruikt.
Medewerkers zijn verplicht de vertrouwelijk van uw gegevens en informatie te
respecteren.

Gebruik t.b.v. audits en onderzoek
De informatie kan worden gebruikt ten behoeve van audits en onderzoeken
uitgevoerd door bevoegde autoriteiten, toezichthouders, Momentum Mediation, dan
wel andere organisaties hiertoe gemachtigd door 1 van de hiervoor genoemde
organisaties. Wetenschappelijk onderzoek valt onder strekking van deze
bepaling.

Verkoop aan andere partijen
Momentum Mediation verkoopt informatie niet door aan andere partijen, tenzij hiervoor
specifiek toestemming voor is verkregen van de betreffende cliënten.

Gebruik door andere partijen
De informatie wordt niet gebruikt door andere partijen, tenzij hiervoor specifiek
toestemming is verkregen van de betreffende cliënten.

Aanpassingen
Ons privacy beleid is gericht op het gebruik en mogelijkheden van deze
website en onze diensten. Iedere wijziging of aanpassing van deze website of
onze diensten kan leiden tot aanpassing van ons privacy beleid. Om deze
reden adviseren wij u om tijdens ieder bezoek of gebruik van onze diensten
kennis te nemen van onze disclaimer, algemene voorwaarden en privacy
verklaring. Door het bezoeken van deze website of het gebruiken van onze
diensten wordt u geacht hier uitvoering aan te hebben gegeven en akkoord te
gaan met ons meest recente privacybeleid. Hiervoor maken wij nadrukkelijk
een voorbehoud.

Keuzes ten aanzien van persoonlijke informatie
Wij bieden onze cliënten de mogelijkheid hun aan ons ter beschikking gestelde
informatie te bekijken, te wijzigen of te verwijderen.

Aan- en afmelden voor nieuwsbrieven
Onderaan iedere nieuwsbrief bevindt zich een aan- en afmelding knop of
instructie.

Aan- of afmelden communicatie
Indien u uw gegevens zoals bij ons geregistreerd wilt wijzigen of verwijderen
verzoeken wij u met ons contact op te nemen. Zie hiervoor de onderstaande
contactgegevens.

Uitzetten cookies
De meeste browsers accepteren automatisch cookies. We wijzen u erop dat u
deze automatische acceptatie kunt uitzetten. Ook kunt u een melding
aanzetten die u bericht wanneer cookies worden toegepast zodat u per cookie
kunt besluiten over acceptatie of afwijzing. Het is mogelijk dat sommige
functies van deze website niet of niet volledig functioneren of toegankelijk zijn
indien cookies niet of beperkt worden geaccepteerd. Hiervoor maken we een
voorbehoud.

Slotbepalingen
Op deze Privacyverklaring is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Indien deze Privacyverklaring iets niet, onvoldoende of verkeerd regelt, is
Mediation bevoegd tot aanpassing.
Deze Privacyverklaring kan uitsluitend integraal worden geaccepteerd. Indien
deze Privacyverklaring op onderdelen niet kwalificeert, blijft hetgeen
kwalificeert onverkort geldig.

Indien een geschil ontstaat voortkomend uit deze Privacyverklaring zijn
partijen gehouden eerst mediation of een minnelijke regeling te beproeven,
alvorens het geschil aan de bevoegde rechter in Nederland voor te leggen.
In geval van meertaligheid prefereert de Engelse taal.

Vragen en feedback
Wij controleren regelmatig onze interne procedures met betrekking tot ons
privacybeleid.
Indien u vragen of opmerkingen heeft verzoeken wij u met ons contact op te
nemen.

 

 

 

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

    • Diane Rooijakkers-Smeets
    • Mickershof 25, Gemert
    • E: diane@momentum-mediation.nl
    • M: 06-24251269